Algemene Voorwaarden


Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van De Oude Winkel, gevestigd in Hoogeveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zwolle onder nummer 72358467. Deze voorwaarden gelden vanaf 17 augustus 2018

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is De Oude Winkel bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 De Oude Winkel besteed veel zorg aan de inhoud van deze site. Hierdoor sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.
1.3 Emaille is een handgemaakt product, De Oude Winkel verkoopt emaille gemaakt in de jaren 1900 tm 1960, daardoor is het mogelijk dat zich minimale afwijkingen in kleur en beeld voordoen. Door deze minimale afwijking van kleur of textuur behouden wij het recht het afgenomen product niet retour te nemen. De Oude Winkel raadt daardoor ook aan het product/item op het verkoopadres te komen bekijken.
1.3A Wanneer de klant het product thuisgestuurd krijgt is er in overleg en juiste reden deze te retouneren, hierbij behoud De Oude Winkel het recht om het aankoopbedrag niet te retouneren voordat het aangekochte product/item weer in bezit is van De Oude Winkel.
1.3B Wanneer de klant na persoonlijk ophalen af wilt zien van de koop heeft De Oude Winkel het recht deze beslissing af te wijzen.
1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk of telefonisch worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Oude Winkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van De Oude Winkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.7 De website van De Oude Winkel is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst en inhoud auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.

2. Overeenkomst
2.1 Een levering of overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie via mail of telefonisch contact met De Oude Winkel. De Oude Winkel mag overgaan tot weigering van een levering of overeenkomst wanneer de overeenkomst geschonden wordt naar de voorwaarden door de klant. Zodra een levering of overeenkomst geweigerd wordt zal dit aan de klant worden medegedeeld via mail of telefonisch contact.
2.2 I.v.m. De regel van de koop op afstand zal De Oude Winkel bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren dan wel verzenden mits de betaling reeds is voldaan.
2.3 Zodra er een overeenkomst of levering tot stand is gekomen zal deze per mail bevestigd worden. Deze bevestigingsmail is bindend voor beide partijen en kan alleen via mail of telefonisch contact ontbonden worden. Wanneer de consument/klant hierop geen gehoor geeft heeft De Oude Winkel het recht de overeenkomst/levering te stoppen.
2.4 De administratie van De Oude Winkel en de bezorgdienst geldt als bewijs voor de klant als voor De Oude Winkel als gedane betaling en verstrekte opdracht aan De Oude Winkel. Ook electronische communicatie van de consument/klant dient als bewijs voor een geschil dan wel leverings/aankoopbreuk. Door het accepteren van deze voorwaarden wanneer er een bestelling/levering of overeenkomst wordt aangegaan erkent de consument/klant deze voorwaarden van bewijs en voorwaarden.

3. Prijzen, aanbiedingen en betaling
3.1 Vermelde prijzen en aanbiedingen zijn aangeboden in Euro's. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, belastingen en of andere heffingen. Wanneer er sprake is van extra bijkomstige kosten wordt dat vermeld tijdens het sluiten van een overeenkomst. Voor het sluiten van een overeenkomst wordt naar de consument/klant de totaal inclusief prijs gecommuniceerd.
De Oude Winkel behoudt het recht de prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
3.2 De eventuele prijzen op de site van De Oude Winkel zijn onder voorbehoud van typ of zetfouten. De Oude Winkel is niet aansprakelijk voor gevolgen van of door deze typ of zetfouten.
3.3A Betaling bij verzending dient altijd vooruit plaats te vinden. De Oude Winkel behoudt het recht om na een termijn van 7 dagen (na versturen van de bevestigingsmail) wanneer betaling uitblijft af te zien van de overeenkomst/levering.
Na een bevestigde overeenkomst door de consument/klant en De Oude Winkel betreffende een betalingsregeling is de betalingstermijn verlengt naar maximaal 1 maand. Echter wordt er van de consument/klant verwacht een 10% aanbetaling te voldoen binnen het termijn van 7 dagen.
3.3B Indien de overeenkomst geldt voor een persoonlijk ophalen bij De Oude Winkel verplicht de consument/klant zich tot aanbetaling van 10% binnen het termijn van 7 dagen. Hiermee bindt de consument/klant zich tot de overeenkomst het product/item binnen 1 maand persoonlijk bij De Oude Winkel op te halen.
3.4 Op de goederen van De Oude Winkel is de margeregeling van toepassing. Hierover kan geen BTW teruggevorderd worden mits op de site expliciet vermeld dat er op de goederen 21%BTW geldt.
3.5 Wanneer de betaling per bank voldaan is geldt de datum van creditering vermeld op de bankrekening van De Oude Winkel.

4. Levering en retour
4.1 Voor de levering van een product/item wordt pas overgegaan na ontvangst van betaling door consument/klant. De levering van een product/item door De Oude Winkel wordt binnen 5 dagen verwerkt. In overleg met de consument/klant kan van deze voorwaarde afgeweken worden.
4.2 Levering geschied wereldwijd.
4.3 De Oude Winkel is niet aansprakelijk voor geleden schade of vermissing tijdens transport. Eventuele verzekering van het product/item in overleg met De Oude Winkel kan gerealiseerd worden tegen een meerprijs, dit dient de consument/klant aan te geven voor de betaling geschied. De Oude Winkel verpakt een product/item met veel zorgvuldigheid. In overleg met de consument/klant is hiervan een foto te overleggen.
4.4 Eventuele schade of vermissing van een product/item geeft geen recht op schadevergoeding, dit dient u te verhalen op de pakketservice.
4.5 Verzending geschied met Post.nl en een extern vervoersbedrijf. Naar aanleiding van de door deze pakketdiensten aangegeven bepalingen zal De Oude Winkel overgaan tot een beslissing welke dienst de beste service kan leveren. Tijdens een bestelling door de consument/klant zal De Oude Winkel schriftelijk overleggen welke dienst gehanteerd zal worden. Hiervan kan voor een meerprijs afgeweken worden indien consument/klant dit wenst.
4.6 Wanneer de consument/klant na ontvangs van het geleverde product/item bemerkt dat het geleverde niet overeenkomt met de bestelling wordt de consument/klant verzocht dit binnen 2 dagen te vermelden. Vermelden van dit feit geschied via info@deoudewinkel.nl of telefonischcontact (06-11519988). Na deze 2 dagen verliest de consument/klant het recht van eventueel retourzenden. De Oude Winkel reageert binnen 2 werkdagen, eventuele vakantiedagen uitgezonderd.
4.7A Wanneer de consument/klant wilt overgaan tot retourzenden van het geleverde product/item dient dit te worden bekend gemaakt via de mail van info@deoudewinkel.nl. De consument/klant wordt uitdrukkelijk verzocht de retourzending binnen 7 dagen te laten geschieden. Na dit termijn verliest de consument/klant het recht van retourzenden. Wanneer de retourzending geschied binnen de voorwaarden en met het bewijs van de pakketdienst te overleggen zal na ontvangst van het pakket bij De Oude Winkel overgegaan worden tot terugstorten van het aankoopbedrag. De retourbetaling zal binnen 30 dagen terugbetaald zijn. Eventuele retourverzendkosten en de daarbij komende risico's komen voor rekening van de consument/klant.
4.7B Bij retourzenden van het geleverde product/item dient de consument/klant dit te retouneren in de originele verpakking en in dezelfde staat als bij ontvangst verkeren. Eventuele schade in welke wijze dan ook, afwijkend van het ontvangen product/item bij ontvangst zal verhaalt worden bij de consument/klant.

5. Annulering bestelling
5.1 De consument/klant heeft het recht om binnen het termijn van 3 dagen na ontvangen van de bevestigingsmail af te zien van de overeenkomst/levering.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten/items gaat pas over indien de consument/klant hetgeen op grond van de overeenkomst aan De Oude Winkel heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten/items gaat over op de klant op het moment van ontvangst.

7. Aansprakelijkheid en klachten
7.1 De Oude Winkel is niet aansprakelijk voor schade, materieel of immaterieel door onzorgvuldig hanteren of gebruik door de consument/klant van producten/items van De Oude Winkel.
7.2 De Oude Winkel is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit typefouten en of onjuiste/onduidlelijke informatie betreffende een product/item, ook niet wanneer De Oude Winkel hiervan tussentijds van op de hoogte is gesteld.
7.3 Wanneer er sprake is van een gerelateerde klacht zal De Oude Winkel deze naar alle eerlijkheid en met bewijsvoering zorgvuldig behandelen.

8. Privacy
8.1 De Oude Winkel respecteert de privacy van alle belangstellenden, geinteresseerden en kopers van de producten/items van de site. Zodra de consument/klant een overeenkomst is aangegaan zal De Oude Winkel deze persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid opnemen in het bestand. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden.
8.2 Wanneer er sprake is van een mailinglijst voor De Oude Winkel zal ook dan zorgvuldig met de persoonsgegevens omgegaan worden. Wanneer de consument/klant uitgeschreven wilt worden uit de mailinglijst kan dat via info@deoudewinkel.nl. De gegevens zullen verwijderd worden.

9. Overmacht
9.1 De Oude Winkel heeft in het geval van overmacht het recht om een overeenkomst of levering op te schorten of te beëindigen. Wanneer dit van toepassing is zal De Oude Winkel dit schriftelijk melden. De Oude Winkel is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: internet storingen, storingen in het algemeen, vertraging bij pakketdiensten of wanprestatie en ziekte.

10. Diversen
10.1 Zodra een consument/klant een schriftelijke opgave doet van een adres is De Oude Winkel gerechtigd aan dat adres de producten/items te verzenden. Tenzij de consument/klant een schriftelijke opgave geeft van een ander adres waartoe heengezonden kan worden.
10.2 De Oude Winkel staat in het recht om bij verzending gebruik te maken van een derde partij. De eisen en verplichtingen voor verzending zorgen voor de keuze in het gebruik van een derde partij.
10.3 Het veranderen van voorwaarden en de inhoud van de website van www.deoudewinkel.nl is in het volledige recht van De Oude Winkel. De consument/klant heeft geen recht op andere voorwaarden en of de inhoud van de website zoals op het moment van de overeenkomst geldt.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
11.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, verplichtingen, rechten en bestellingen waarop de voorwaarden van De Oude Winkel van toepassing zijn, tevens op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Elk geschil welke is ontstaan tijdens een overeenkomst die niet in onderling overleg opgelost wordt zal worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11.3 De consument/klant kan een geschil voorleggen aan een geschillencommissie welke beheerd wordt door een Europese Comissie gewijd aan het helpen van consumenten/klanten en handelaren/verkopers bij het oplossen van geschillen buiten de rechtbank om.